ATHLETE PROFILES

Aashish

Aashish Aashish Aashish

ADLM*****6
Sagar

Sagar

AHRM*****7
Deepika

Deepika

ARJF*****8
Priyanka

Priyanka Sahu

ACGF*****9
Vishal

Vishal TOmar

AHRM*****0
Sunil

Sunil Kumar

AUPM*****1
Gaurav

Gaurav Kumar

ABRM*****2
Athulya

Athulya PrAmod Renjini bhavan kallar po thanniyAm20

AKLF*****3
KangUjam

KangUjam Romeshchandra Singh

AMNM*****4
ANUJA

ANUJA

ARJF*****5
Rohit

Rohit subhash Kumar

AHRM*****6
dinesh

dinesh kumar

ARJM*****7
Manoj

Manoj Kumar U

AKAM*****8
CHANDRAVEER

CHANDRAVEER SINGH INDA

ARJM*****9
Manish

Manish Kumar

AKAM*****0
Vishal

Vishal Kumar

APBM*****1
pradyush

pradyush badapanda

ADLM*****2
HARSHwardhan

HARSHwardhan Singh Rathore

ARJM*****0
mohd

mohd bilal

AHRM*****3
dishan

dishan r

AKLM*****4
ankit

ankit sheoran

AHRM*****5
PARVEJ

PARVEJ KHAN

AHRM*****1
SUNIL

SUNIL

AHRM*****0
chetna

chetna poonia

ARJF*****6