ATHLETE PROFILES

Tanveer

Tanveer Ahmad

AUPM*****9
ROCKY

ROCKY

ARJM*****0
Debjit

Debjit Singha Roy

AWBM*****1
RAHUL

RAHUL CHAUDHARY

AUPM*****2
MEDAM VINOD KUMAR REDDY

MEDAM VINOD KUMAR REDDY

AAPM*****7
sANKALP

sANKALP KALE

AMHM*****3
Rohan

Rohan Yadav

AUPM*****5
RAHUL

RAHUL

AUPM*****4
Aagesh

Aagesh Panwar

AUPM*****6
Arya

Arya Kinha

AKAM*****6
YUG

YUG Dalvi

AGAM*****2
Saicharan

Saicharan Meriga

AKAM*****7
T.

T. Maharajothi

ATNF*****1
Nivetha

Nivetha V

ATNF*****2
Akash deep

Akash deep Baigra

AJKM*****8
sanjay

sanjay yadav

AUPM*****6
Sourabh

Sourabh sharma

ARJM*****7
Vineet

Vineet Kumar

AUPM*****8
Pakhi

Pakhi Saini

AUPF*****9
HAIDER

HAIDER ABBAS

AUPM*****0
Prince

Prince Kumar

ABRM*****3
SHASHANK

SHASHANK PATIL

AKAM*****8
KANHAIYA

KANHAIYA RATHI

AUPM*****1
Anoop

Anoop Singh

AHRM*****5